Når du skal i gang med et bygge- eller oppussingsprosjekt er det godt å få noen gode råd og tips på veien. Derfor har vi samlet nyttig informasjon på ofte stilte spørsmål til deg som skal utføre et bygge- eller oppussingsprosjekt og hva jeg som arkitekt kan hjelpe deg med.

 

Dette kan en arkitekt hjelpe deg med

Når du skal i gang med et byggeprosjekt er planlegging og organisering de første stegene mot et vellykket resultat. Ved å involvere en arkitekt tidlig i prosessen legger du et godt grunnlag for håndverkerne som skal utføre prosjektet du ønsker deg. Her gir vi deg en orientering om bruk av arkitekt i byggeprosjekter.

Gode arbeidstegninger er helt avgjørende for at byggefirma skal kunne vite nøyaktig hva du ønsker deg. Med presise og profesjonelle tegninger kan de enkelt se hvilket resultat du vil ha, og det er lettere for dem å utføre arbeidet effektivt og korrekt.

Om prosjektet ditt er av en viss størrelse eller kompleksitet vil det være lurt å benytte en arkitekt. Da får du både gode tegninger som sikrer at prosjektet ditt blir slik du ønsker, samt forsikringen om at alle nødvendige regler og standarder som kreves blir fulgt.

En arkitekt er den fagpersonen som først bør involveres i prosjektet. Det er dit du bør gå med ideene dine, fordi en god arkitekt kan veilede deg og ta opp viktige spørsmål fra dag én.

En god arkitekt kan vurdere hvilke løsninger som er best både når det kommer til ulike krav, lover, forskrifter og hva som passer best på din tomt. Arkitekten kan også være en viktig samtalepartner i oppstarten av byggeprosjektet.

Engasjer arkitekten så tidlig som mulig i prosjektet, og helst før du henter inn tilbud fra entreprenører og håndverkere. Ofte vil entreprenører og byggmestere kreve at du engasjerer en arkitekt, slik at de er sikre på at plantegningene og prosjektet er gjennomførbart og dimensjonert riktig etter gjeldende byggetekniske forskrifter.

Arkitekten er veilederen din gjennom hele prosjektet, og er ikke bare nyttig for skisser, prosjektering og detaljerte plantegninger. Arkitekten er også en verdifull ressurs i form av råd og veiledning, og kan følge opp prosjektet ditt fra start til slutt.

En arkitekt samarbeider med håndverkere og entreprenør om å realisere bygge- eller renoveringsprosjektet ditt, og kan bidra med faglig veiledning underveis. Arkitekten kan også fungere som ansvarlig søker for prosjektet, og holde kontakt med kommunen på vegne av prosjektet.

Fordeler ved å benytte en arkitekt

Det er flere fordeler ved å hente inn en arkitekt når du skal gjennomføre bygge- eller renoveringsprosjekter

En arkitekt kan tegne opp plantegninger og nye løsninger som er spesialtilpasset din bolig eller tomt. Uansett om du ønsker å endre eller forbedre boligen du har eller bygge helt nytt, så vil en arkitekt kunne tegne løsninger som passer både de eksisterende forholdene og ønskene dine.

Om du knytter arkitekt til ditt bygge- eller renoveringsprosjekt, kan de fra start til slutt gi deg råd og veiledning om prosjektets utførelse.

De kan bidra med konkrete råd for valg av løsninger, materialer og standard, og kan veilede håndverkerne som skal gjøre selve bygge- eller renoveringsjobben.

Dersom du velger å benytte en arkitekt til å få tegnet en bolig, står du mye friere til å velge akkurat de løsningene du selv ønsker. Du kan be om å få tegnet inn spesifikke ting du ønsker, eller du kan gi beskjed om at du ønsker å benytte spesifikke materialer for et spesielt og interessant uttrykk på boligen.

Arkitekten er ekspert på valg av riktig standard og materialer, og vet hva som kreves for at boligen både skal holde riktig byggteknisk standard og ha lang levetid.

Har du alltid ønsket deg en bolig med et særegent utseende, eller en helt spesiell type bolig med spesielle funksjoner eller interessant utseende?

Om du hyrer inn en arkitekt for prosjektet ditt, er det utallige muligheter for å gjøre noe litt mer uvanlig og spesielt med huset ditt. Kanskje ønsker du å bygge på boligen du allerede har, i en historisk stil? Eller vil du bygge noe nytt og moderne, med løsninger som ikke er blitt gjort før?

En arkitekt hjelper deg med å realisere slike prosjekter, og veileder deg slik at du velger et prosjekt som både er gjennomførbart men også i tråd med det du ønsker deg.

Dersom prosjektet ditt er søknadspliktig, kan en arkitekt hjelpe deg både med utformingen av søknaden og oppfølging av søknadsprosessen.

Det er vanlig at arkitekten blir ført opp som ansvarlig søker på vegne av prosjektet, og er dermed kontaktperson og bindeledd mellom deg, de som arbeider på prosjektet og kommunen.

Hva er de vanligste faktorene som utløser søknadsplikt?

  • Bygningen er mer enn 50 kvadratmeter
  • Bygget er nærmere enn 1 meter fra nabogrensen, eller 1 meter fra huset ditt og andre bygninger på tomten din
  • Bygningen skal ha kjeller
  • Bygget har mer enn én etasje, og de øvrige etasjene skal reguleres for varig opphold
  • Mønehøyden er mer enn 4 meter
  • Gesimshøyden er mer enn 3 meter

For de fleste nybygg som skal brukes som primærbolig eller som fritidsbolig, vil disse kravene inntre. Ved rehabilitering eller renovering av en eksisterende bolig hvor du bruker arkitekt for å ivareta boligens uttrykk, gjenopprette et historisk uttrykk eller for å gjøre en stor fasadeendring, kan også søknadsplikten være gjeldende. Dette er avhengig av hvor store tiltak som skal gjøres. Dersom historiske fasadeuttrykk kan dokumenteres, er de noen ganger ikke søknadspliktig. Dokumentasjonen må da tilgjengeliggjøres.

Husk på at det kan være særskilte regler for bygging og renovering som gjelder for din kommune. Noen ganger er også enkelte områder og eiendommer underlagt egne regler på grunn av nasjonalparker, truede arter og ferdselsområder i nærheten. Om du selv er ansvarlig søker på prosjektet, må du alltid kartlegge om eiendommen er underlagt spesielle krav.

Hvor mye koster det å bruke en arkitekt?

Arkitekttegnede hus fremstilles ofte som dyre, men behøver ikke å bli dyrere enn et kataloghus der prosjekteringen allerede er gjort og inkludert i prisen. En av hovedgrunnene til at et arkitekttegnet hus kan bli dyrere enn et kataloghus er størrelsen på huset som mange kunder planlegger til 250-300 kvadratmeter. Tomtens utforming og tilgjengelighet er også en avgjørende prisfaktor, og utformingen av tomten og beliggenheten vil i alle tilfeller være med på å påvirke hva boligen vil koste. Generelt sett koster det mer å jobbe med skrå tomt enn en flat, enkel tomt.
Det er uansett en fordel for prislappen at huset er tilpasset tomten. Det koster mye å tilpasse tomten til huset, eksempelvis å sprenge en skrå tomt slik at den blir flat. Tegn eller velg et hus som passer til tomten, så blir det lettere å bygge det. I tillegg ser det gjerne enda finere ut.

Kostnaden for å benytte en arkitekt til et byggeprosjekt vil variere basert på hvor mye du vil ha utført.  Er det snakk om et større prosjekt som eksempelvis et nybygg, vil prisen være høyere enn et mindre prosjekt som eksempelvis et tilbygg, påbygg eller fasadeendring.

De estimerte kostnadene til arkitekt utgjør ca. 2,5-4% av den totale byggekostnaden.

Hvor lang tid bruker en arkitekt på å tegne et prosjekt?

Hvor lang tid det tar for en arkitekt å lage skisser, prosjektere og lage plantegninger for prosjektet vil være avhengig av hvor mye som skal gjøres. Er det et stort byggeprosjekt, vil det naturligvis ta lengre tid. Mindre prosjekter hvor det er snakk om kun overfladiske og små endringer vil ta kortere tid.

Det er mange faktorer som avgjør arkitektens arbeid, men når vi sammen har funnet løsninger som passer både de eksisterende forholdene og ønskene dine,  kan du kan regne med at arkitektens arbeid vil ende opp på omtrent 40–50 timer fra start til slutt på små tilbyggsprosjekter. Her må det også legges til at på grunn av kravet til dokumentasjon vil tegning av tilbygg og påbygg ofte bety at eksisterende bygning må tegnes opp på nytt med de ønska endringene. Dette betyr at arkitektens arbeid kan komme på nesten det samme som en ny enebolig. For eneboliger og tomannsboliger er det estimert at arkitektens arbeidet vil ende på omtrent 100–200 timer. Estimatet gjelder komplett ytelse, dvs. med byggemeldingstegninger, arbeidstegninger, teknisk beskrivelse, energiberegning, detaljtegninger, dør- og vindusskjema mv.

NB: Dersom du skulle ønske endringstegninger, oppdatering av prosjektet og befaringer til byggeplassen faktureres dette etter medgått tid.

Fra arkitekten starter å tegne til tillatelsen til å bygge er på plass, kan du regne med at det kan ta alt fra 1 måned til 8–9 måneder. Noen ganger kan det ta lengre tid enn dette også, dersom det dukker opp situasjoner som forsinker prosjektet. Dette kan være naboprotester eller dispensasjoner. Før selve saksbehandlingen skal det tegnes, prosjekteres og avventes i 14 dager for å overholde nabovarselfristen.

På grunn av de ulike faktorene som kan påvirke tidsrammen på prosjektet, bør du alltid beregne minst 3–6 måneder på prosessen som innebærer arkitektarbeid og byggetillatelse.

Hvem kan lage tegninger til et byggeprosjekt?

Hvem som helst kan tegne skisser og planer til en bygning, men det er ikke alle som kan lage presise byggetegninger med riktige mål og korrekt standard etter byggeforskriftens krav. Du kan levere tegninger til kommunen i søknaden om byggetillatelse som ikke er utarbeidet av en arkitekt – så lenge de er presise og informative.

Dette er fordi tegninger til byggeprosjekter ikke har det som kalles ansvarsrett. Det betyr at selv om det er nødvendig å levere tegninger som viser hva som er planlagt utført i søknaden til kommunen, trenger du ikke ha en bestemt ansvarlig person som står for tegningene. Så lenge tegningene oppfyller de riktige kravene og viser godt nok hva som skal utføres, er de gyldige i søknadsprosessen.

Det er selve prosjekteringen som er ansvarsbelagt, og der må tiltakshaver eller byggherre hente inn riktige fagpersoner til å utføre jobben.

Hva betyr dette?

Jo, om du ikke får tegninger til prosjektet utført av en arkitekt som også kan prosjektere og være ansvarlig søker, samt følge opp prosjektet underveis, må du kanskje hente inn en ekstra ressurs som skal være ansvarlig for selve prosjekteringen. Dette kan for eksempel være en ekstern konsulent eller en ingeniør.

Hva innebærer arkitekttegninger og prosjekteringsfase

Tegninger som skal medfølge i søknaden til kommunen lages som regel i 1:100 målestokk, og skal i tillegg til situasjonsplan vise hva som skal bygges – både fasader, planer og snitt.

Arbeidstegningene som skal brukes under prosjektet som ikke alltid trenger å medfølge i søknaden, lages som regel 1:50 målestokk. Da kan det også legges ved detaljtegninger i 1:20 eller 1:10 målestokk, for å vise presise mål for hvordan ting skal bygges.

Tegningene som en arkitekt lager har som regel beskrivelser som følger med til tegningene. Beskrivelsene som arkitekten legger ved henviser ofte til forskrifter og regler for byggkvalitet. Det vil også være oppgitt beregninger for nødvendige konstruksjoner, for eksempel for bygningens bjelker og dragere. Arkitektens tegninger inneholder også koordinater og kotehøyder, som tilsvarer plasseringen i terrenget og meter over havet. Dette gjør at det er enkelt både for kommunen og den utførende bedriften å se hvor det skal bygges i terrenget.

Arkitekten vil ta hensyn til gjeldende reguleringsplaner fra kommunen, og gjeldende TEK-standard når de utarbeider tegninger til prosjektet. I dag bygges alt etter TEK 17, som spesifiserer kravene til romstørrelse, plassbehov, energibehov, lyskrav, brannkrav og lignende. Dette inngår i prosjekteringsfasen av arbeidet.

Lykke til med ditt byggeprosjekt!